Bagirova Aidə, Əliyanlı kəndi

Əliyev Seyid, Kələntərli kəndi
Qulamov Binnət Alı oğlu, Çəmənli kəndi
Hüseynova Mehriban, Şorəlli kəndi