Həsənov Rəhman Məmməd oğlu, Rzalar kəndi

Hacıyev Teyub Sevindik oğlu, Ergi kəndi
Həsənov Cəmsid Seryaga oğlu, Zəngişalı kəndi
Sarıyev Samir Əmiraslan oğlu, Çəmənli kəndi