Həşimov Mülkədar, Gərənə kəndi

Baxşəliyev Ramiz, Qullar kəndi
Vəliyev Tural, Qaradəmirçi kəndi
Məmmədov Sahib Yusif oğlu, Cicimli kəndi