Məhərrəmov Gulzad Məhərrəm oğlu, Əskipara kəndi

Bədəlov Sədrəddin Zeynalabdın oğlu, Əskipara kəndi
Orucova Şövkət Firidun qızı, Əskipara kəndi
Orucov Neymət Musa oğlu, Qaradağlı kəndi